"Animalfarm" Freed 13/9

“Animalfarm” Freed 13/9
Actueel

Animalfarm:
Se hawwe der genôch fan. De bisten fan Wassenaar’s buorkerij. Underdrukt, opsletten en te min iten. Allegearre foar it bettere plaatsje. Se komme yn opstân tsjin de fijân: de minske. Under lieding fan de bargen wurdt de boer derút goaid en bouwe de bisten in bettere wrâld. Hoera!!!

Regy: Eline de Vries

Oanfang: 20.00 oer

Toegangsprijzen:
•Volwassenen € 18.50 inclusief consumptie
•Jeugd t/m 16 jaar € 12.50 inclusief consumptie