Dream Teater 'Doazen'

Dream Teater ‘Doazen’
Actueel

Dream Teater
Doazen

It wie foar de spylsters mar dreech om  in passend stik te finen en de iennigste mooglikheid wie om self oan’e slach te gean: self in stik te meitsjen. It winterskoft fan 2018-2019 binne de froulju (Joke Poortman, Hennie Rorije, Nynke Bergsma, Yteke van der Wal, Nynke Bosma en Anneke Wiersma) al ympro  visearjend oan’t wurk gien ûnder lieding fan harren regisseuze Margreet Boer. Dit foarme it ramtwurk foar it stik ‘DOAZEN’, Yn ‘DOAZEN’ sjogge we hoe’t it de 6 suskes fierder fergiet. Wat hawwe se by’t ein? Binne de ferhâldingen noch hieltiid goed? Wat binne harren plannen en dreamen? Der is fansels wer in protte te dwaan ûnderling, mar dat kin fansels ek net oars mei 6 hiel ferskillende froulju…….

Toneel – Vrijdag 11 maart 2022. Aanvang 20.15 uur – € 10,00 (Incl. consumptie)

Skâns drankje met een plankje € 7,50
Voor meer info klik hier
Culivents 3-gangen verrassingsdiner € 32,50
Voor meer info klik hier