Fryaz

Fryaz
Actueel

FRYAZ

Wy bin Fryaz in âlde namme foar Friezen. Wy besjonge ús Fryske identiteit mei in teätrale ynslach. Tusken de sankjes troch besprekke we de meardere en somtiden djippere lagen fan ús Frysk wêzen en ús heitelân. Stean wy noch sa yn de wrâld as ús foarâlden? Feroarje wy ús DNA troch oare natoerlike omstannichheden as minske hannen? As bin we twongen om mei te gean yn it grutte gehiel sadat ús Frysk wêzen net oerlibbet? Leare ús bern noch ús memmetaal ‘litte gean as….?’ Klinkt it no swiermoedich? Nee we dogge ditmei in knypeage mar………… FRYAZ bestiet út: Gjalt de Jong, Ietsje Meems, Paul Siemensma, Kees Hofstra, Douwe Dijkstra. Voorstelling i.s.m. ’t Nut Gorredijk.

Zaterdag 11 januari 2020 | 20.15 uur
€15,- / Leden ’t Nut € 13,- (incl. consumptie)