Jan & Marijke 'Echt Wier!'

Jan & Marijke ‘Echt Wier!’
Actueel

Jan & Marijke
Echt Wier!

As je lang byelkoar binne, dan falt der wolris in stilte. In stilte dy’t hieltyd langer duorret, omdat it measte al sein en ferteld is. Mar as de relaasje-terapeut dan wol, dat je ferplicht in oerke deis mei elkoar prate, dan dogge je dat, dan geane je der foar sitten. Dan komme de ferhalen, miskien sels wol de geheimen, noch noait earder ferteld. Dan lokket it ien it oare út en dan docht ek bliken dat hoe lang je ek byelkoar binne, net alles sein en ferteld is. Jan Arendz en Marijke Geertsma ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen en spylje scènes, dy dan wer komysk en dan wer earnstich binne. Mei as spesiale gast Frâns Faber, tekenaar, ylustrator en muzikant.

Toneel Zaterdag 28 november. Aanvang 20.15 uur – € 20,75 (Incl. consumptie)

Skâns drankje met een plankje
€ 7,50
Voor meer info klik hier
Skâns 3-gangen theatermenu   
€ 19,50
Voor meer info klik hier