Profiel: 2 bestuursleden / voorzitter Skâns Gorredijk

De Skâns heeft een toezichthoudend bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit 5 leden.

Een bestuurslid van de Skans:
• is betrokken bij wat er gebeurt in Gorredijk en heeft de overtuiging dat de Skans bijdraagt aan een prettiger leefomgeving voor alle inwoners en toont zich daarin een ambassadeur
• bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
• is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;
• heeft affiniteit met en ook kennis van hetzij: organisatie ontwikkeling en HRM, financien, juridsiche zaken, het welzijnswerk, de cultuursector en communicatie en marketing.
• weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
• kan als klankbord voor de directeur en andere bestuursleden fungeren;
• zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting na te streven en
• heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.

Rollen
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

Gevraagde tijdsinzet
Het bestuur en de directeur vergaderen 4-8 maal per jaar in de avond. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 2 uur. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een enkele maal activiteiten van Skans of bijeenkomsten van het personeel. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur.

Bezoldiging
Het bestuurslidmaatschap van Stichting de Skans is een onbezoldigde functie. Er een onkostenvergoeding van € 140,= per vergadering

DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND INDIVIDUELE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht zijn:

– kennis en ervaring op bestuurlijk, financieel-economisch, juridisch, cultureel, ondernemerschapsgebied;
– Voor onderhavige vacature: kennis en ervaring op het gebied van management in de culturele sector;
– ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de directie van) een soortgelijke stichting;
– brede, bij voorkeur nationale ervaring;
– ervaring op het gebied van cultural governance;
– ervaring met organisatieprocessen;
– kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
– in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
– in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in    de leiding van de stichting te voorzien;
– de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de raad van toezicht;
– de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de raad van toezicht;
– geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
– meldingsplicht van belangen na benoeming;
– bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht;
– werkzaam kunnen zijn in teamverband;
– passen in het profiel van de raad van toezicht op het moment van benoeming;